Umowa licencyjna na szkolenie

§ 1 Strony, przedmiot, termin, wynagrodzenie

 1. Licencjodawcą jest firma DATUREX GmbH (dalej: "Licencjodawca"). Licencjobiorcą jest użytkownik jako nabywca szkolenia (dalej: "Licencjobiorca").
 2. Przedmiotem umowy licencyjnej jest udzielenie prawa do korzystania z zakupionego szkolenia lub szkoleń (dalej: "szkolenie"). W tym celu Licencjobiorca przy zakupie Szkolenia otrzymuje czasowy dostęp online do Szkolenia.
 3. Szkolenie jest udostępniane do następującego umownego wykorzystania: Wykorzystanie szkolenia jako treści dydaktycznych w firmie/instytucji licencjobiorcy, brak wykorzystania do celów komercyjnych, brak przekazywania i odsprzedaży.
 4. Jednorazowa opłata licencyjna, którą należy uiścić z góry, podana jest w sklepie za szkolenie.

§ 2 Prawo do korzystania ze szkolenia

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy stałego, niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania ze Szkolenia w określony sposób.
 2. Prawo użytkowania uprawnia Licencjobiorcę do indywidualnego korzystania ze szkolenia w ramach umownego indywidualnego użytkowania. Prawo użytkowania nie rozciąga się na inne rodzaje użytkowania. Wielokrotne korzystanie (np. dla kilku pracowników) jest niedozwolone.
 3. Poza czynnościami niezbędnymi do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania, użytkownik nie może ze względu na ochronę praw autorskich dokonywać żadnych zmian, tłumaczeń lub reprodukcji szkolenia, nawet częściowych lub tymczasowych, jakiegokolwiek rodzaju i w jakikolwiek sposób. Dopuszczalne są modyfikacje, na które nie można w dobrej wierze nie wyrazić zgody (§ 39 ust. 2 UrhG).
 4. Ograniczenia w użytkowaniu mają być przestrzegane przez licencjobiorcę.

§ 3 Zakaz przenoszenia i wydawania

 1. Licencjobiorca nie może przekazywać szkolenia lub jego części ani na stałe, ani na czas określony, a także w żaden sposób udostępniać go osobom trzecim. Jeżeli szkoleniem ma zostać objętych kilku pracowników Licencjobiorcy, dla każdego pracownika należy wykupić osobne szkolenie.
 2. Licencjobiorca przechowuje szkolenia w taki sposób, aby osoby nieupoważnione nie miały do nich dostępu. Ponadto poinformuje swoich pracowników o zakazie wykonywania kopii poza zakresem umownym.

§ 4 Gwarancja

 1. Do wad szkolenia stosuje się zasadniczo §§ 536 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Wyklucza się ścisłą odpowiedzialność za wady, które istniały w momencie zawarcia umowy.
 2. Nie ponosi się odpowiedzialności za błędy w szkoleniu, które wynikają ze zmiany szkolenia przez Licencjobiorcę lub osoby zlecone przez Licencjobiorcę bez zgody Licencjodawcy. Uprawnienia licencjobiorcy z tytułu rękojmi pozostają nienaruszone.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany umowy lub jej uzupełnienia dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również rozporządzenia, które odbiega od tego rozporządzenia.
 2. Miejscem jurysdykcji i wykonania umowy jest miejsce zamieszkania dostawcy.
 3. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie z wyłączeniem przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 4. Jeśli jakieś postanowienie umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub w części lub jeśli istnieje luka w umowie, zostanie ono zastąpione ważnym postanowieniem, które w jak największym stopniu odpowiada zamiarowi stron umowy, chyba że nieważność wynika z §§ 305 BGB. Ważność prawna pozostałych postanowień umownych pozostaje nienaruszona.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. W przypadku gwarantowanych właściwości, gwarancji oraz w przypadku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawowymi.
 2. W przypadku zwykłego zaniedbania odpowiedzialność jest wykluczona, o ile nie zostało naruszone istotne zobowiązanie umowne (zobowiązanie kardynalne), nie nastąpiło uszkodzenie ciała lub życia, nie zaistniał przypadek zwłoki lub niemożliwości.
 3. Uzgodnione ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie również w przypadku pierwotnej niezdolności licencjodawcy do wykonania umowy.
 4. Rygorystyczna odpowiedzialność licencjodawcy zgodnie z § 536 a ust. 1 alt. 1 BGB z powodu wad, które istniały już w momencie zawarcia umowy, jest wykluczona.
 5. Powyższe postanowienie nie narusza odpowiedzialności za wady prawne. Nie narusza to również odpowiedzialności z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO).

 

 

 

 

DSB buchen
pl_PLPolski