Elementy dokumentacji ochrony danych i systemu zarządzania ochroną danych

W erze informacji cyfrowych i w kontekście stale rosnącego znaczenia ochrony danych, kluczowe znaczenie dla firm ma posiadanie Kompleksowa i skuteczna dokumentacja ochrony danych do wdrożenia. Dokumentacja ta służy nie tylko zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), ale jest także głównym narzędziem zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym elementom takiej dokumentacji ochrony danych, które stanowią centralny element każdego systemu zarządzania ochroną danych.

Poniżej znajduje się fragment dokumentacji, która w większości liczy około 250 stron:

 1. Rejestr czynności przetwarzaniaZawiera szczegółowe informacje na temat rodzaju, celu, kategorii osób, których dane dotyczą i danych, odbiorców danych, przekazywania danych do krajów trzecich, okresów usuwania danych i środków bezpieczeństwa danych.
 2. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)Ocena ryzyka związanego z ochroną danych w przypadku czynności przetwarzania, które mogą powodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych.
 3. Dokumentacja środków technicznych i organizacyjnych (TOM)Przegląd środków bezpieczeństwa służących ochronie danych osobowych, w tym środków bezpieczeństwa danych i domyślnej ochrony danych.
 4. Zasady i procedury ochrony danychPisemne zasady i procedury dotyczące ochrony danych, w tym postępowania z danymi osobowymi i reagowania na incydenty związane z ochroną danych.
 5. Rejestrowanie incydentów związanych z ochroną danychRejestry incydentów bezpieczeństwa dotyczących danych osobowych, w tym szczegółowe informacje na temat incydentu, jego wpływu i podjętych środków.
 6. Kontrakty i umowy z podmiotami przetwarzającymiDokumentacja umów z dostawcami usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, w tym zapewnienie zgodności z RODO przez te strony trzecie.
 7. Dowód zgodyW przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dokumentacja udzielonych zgód, w tym informacje o tym, kiedy i w jaki sposób zgody te zostały udzielone.
 8. Materiały szkoleniowe i uświadamiająceDowody szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych i materiały informacyjne rozpowszechniane w firmie.
 9. Korespondencja związana z ochroną danychPrzechowywanie wszelkiej stosownej korespondencji, w tym wniosków i odpowiedzi osób, których dane dotyczą, oraz korespondencji z organami nadzorczymi.
 10. Raporty i analizy dotyczące ochrony danychOkresowe raporty na temat stanu ochrony danych w firmie, w tym oceny i audyty.
 11. Podręcznik ochrony danych: Scentralizowany podręcznik dla pracowników zawierający szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Podręcznik ten powinien zawierać informacje na temat zasad przetwarzania danych, obowiązków w firmie, procedur przetwarzania danych, postępowania z prawami osób, których dane dotyczą oraz instrukcje dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych. Służy on jako przewodnik dla pracowników w celu zapewnienia zgodności z praktykami ochrony danych w codziennych operacjach.
 12. Obowiązki pracowników i innych współpracowników w zakresie zachowania poufności i, w stosownych przypadkach, tajemnicy: Dokumentacja, która rejestruje zobowiązanie pracowników i wszystkich osób, które pracują z danymi osobowymi w firmie, do przestrzegania zasad ochrony danych i zachowania poufności. Obejmuje to pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy danych zgodnie z RODO oraz, w stosownych przypadkach, do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności wynikających z § 203 niemieckiego kodeksu karnego (StGB), w szczególności w przypadku przetwarzania danych wrażliwych. Dokumentacja powinna również obejmować szkolenia i instrukcje zapewnione w tym kontekście, aby zapewnić, że wszyscy zaangażowani rozumieją wymogi prawne i swoje osobiste obowiązki.
 13. Dowód bezpieczeństwa przetwarzania zgodnie z art. 32 RODO: Dokumentacja przedstawiająca środki wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zarówno wewnętrznie, jak i we współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług (outsourcing). Obejmuje to dokumentację wdrożenia koncepcji podstawowej ochrony informatycznej, a także dowody podstawowej ochrony zgodnie z podstawową ochroną informatyczną w celu udowodnienia, że bezpieczeństwo przetwarzania odpowiada najnowszemu stanowi techniki. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowe informacje na temat środków technicznych i organizacyjnych, takich jak kontrole dostępu, szyfrowanie, audyty bezpieczeństwa, procedury zarządzania incydentami oraz umowy i kontrole dotyczące bezpieczeństwa danych podczas korzystania z usług dostawców. Celem jest dostarczenie kompleksowych dowodów na to, że podjęto wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia integralności, poufności i dostępności danych osobowych.
 14. Dokumentacja dotycząca wdrożenia i zagwarantowania praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO: Kompleksowa dokumentacja określająca, w jaki sposób organizacja wdraża i zapewnia prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO. Obejmuje to procedury reagowania na żądania osób, których dane dotyczą, takie jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania. Dokumentacja powinna również obejmować wewnętrzne procesy i wytyczne, które zapewniają, że wnioski te są przetwarzane i realizowane w terminach przewidzianych prawem. Ponadto należy uwzględnić materiały szkoleniowe i komunikacyjne, aby pomóc pracownikom zrozumieć i prawidłowo wdrożyć te prawa.
DSB buchen
pl_PLPolski