AGB

Ogólne zasady i warunki

§ 1 Zastosowanie, definicje terminów

(1) Firma DATUREX GmbH reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Marcela Kießlicha, Hermann-Reichelt-Straße 3A, 01109 Dresden, Niemcy (dalej: "my" lub "Internetowy sklep szkoleniowy - DATUREX GmbH") prowadzi sklep internetowy z towarami cyfrowymi pod adresem internetowym https://externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de. Poniższe ogólne warunki handlowe obowiązują dla wszystkich usług pomiędzy nami a naszymi klientami (dalej: "klient" lub "ty") w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

(2) "Konsumentem" w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej samodzielnej działalności zawodowej. "Przedsiębiorca" to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, przy czym spółka osobowa posiadająca zdolność prawną to spółka osobowa obdarzona zdolnością do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

§ 2 Zawieranie umów, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego pod adresem https://externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umów.

(2) Nasze prezentacje produktów w Internecie są niewiążące i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

(3) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące regulacje: Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy poprzez pomyślne zakończenie procedury zamówienia udostępnionej w naszym sklepie internetowym. Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:

  1. Wybór towarów cyfrowych,
  2. Dodaj produkty klikając na odpowiedni przycisk (np. "Dodaj do koszyka", "Dodaj do torby na zakupy" lub podobny),
  3. Sprawdzenie szczegółów w koszyku,
  4. Wywołaj przegląd zamówienia klikając na odpowiedni przycisk (np. "Przejdź do kasy", "Przejdź do płatności", "Do przeglądu zamówienia" lub podobny),
  5. Wpisz/sprawdź dane adresowe i kontaktowe, wybierz metodę płatności, potwierdź OWU i zasady anulowania rezerwacji,
  6. Zakończenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Kup teraz". Stanowi to Państwa wiążące zamówienie.
  7. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania od nas potwierdzenia zamówienia w ciągu trzech dni roboczych na podany adres e-mail.

(4) W przypadku zawarcia umowy, umowa zostaje zawarta z firmą DATUREX GmbH reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Marcela Kießlicha, Hermann-Reichelt-Straße 3A, 01109 Dresden, Niemcy.

(5) Przed złożeniem zamówienia dane dotyczące umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Realizacja zamówienia i przekazanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy, w szczególności danych zamówienia, ogólnych warunków handlowych i zasad odstąpienia od umowy, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej po uruchomieniu przez Państwa zamówienia, częściowo automatycznie. Nie przechowujemy tekstu umowy po jej zawarciu.

(6) Błędy wprowadzania danych można skorygować za pomocą zwykłych funkcji klawiatury, myszy i przeglądarki (np. "przycisk wstecz" przeglądarki). Można je również skorygować poprzez przedwczesne przerwanie procesu zamówienia, zamknięcie okna przeglądarki i powtórzenie procesu.

(7) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. W związku z tym należy upewnić się, że podany przez Państwa adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Przedmiot umowy i istotne cechy produktów

(1) W przypadku naszego sklepu internetowego przedmiotem umowy jest:

  1. Sprzedaż dóbr cyfrowych, np. oprogramowania lub pobrań multimedialnych. Konkretne oferowane dobra cyfrowe można znaleźć na stronach naszych artykułów.

(2) Istotne cechy towarów cyfrowych można znaleźć w opisie przedmiotu.

(3) W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych, umowy licencyjne, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej (https://externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de/lizenzbedingungen-der-online-schulungen/), jak również ograniczeń wynikających z opisu produktu lub wynikających z okoliczności, w szczególności w odniesieniu do wymagań sprzętowych i/lub programowych dla środowiska docelowego. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, przedmiotem umowy jest wyłącznie prywatne i komercyjne wykorzystanie produktów bez prawa do odsprzedaży lub sublicencji.

§ 4 Ceny, koszty wysyłki i dostawy

(1) Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki są cenami całkowitymi i zawierają wszystkie składniki cenowe wraz ze wszystkimi obowiązującymi podatkami.

(2) Odpowiednią cenę zakupu należy uiścić przed dostawą produktu (płatność z góry), chyba że wyraźnie oferujemy zakup na rachunek. Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w sklepie internetowym lub w danej ofercie. O ile przy poszczególnych sposobach płatności nie podano inaczej, roszczenia z tytułu płatności są natychmiast wymagalne.

(3) Oprócz podanych cen za dostawę produktów mogą zostać poniesione koszty wysyłki, chyba że dany artykuł jest przedstawiony jako wolny od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną Państwu ponownie wyraźnie przedstawione w ofertach, ewentualnie w systemie koszyka zakupów i w przeglądzie zamówień.

(4) Jeśli w opisie produktu nie zaznaczono wyraźnie inaczej, wszystkie oferowane produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki (czas dostawy: kilka minut po otrzymaniu płatności).

(5) Obowiązują następujące ograniczenia obszaru dostawy: Dostawa realizowana jest do następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Włochy.

§ 5 Prawo zatrzymania

(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy

Jako konsumentowi przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy. Jest to regulowane przez naszą Polityka anulowania.

§ 7 Odpowiedzialność

(1) Z zastrzeżeniem poniższych wyjątków nasza odpowiedzialność za umowne naruszenie obowiązków i za czyny niedozwolone jest ograniczona do umyślności lub rażącego niedbalstwa.

(2) W przypadku lekkiego niedbalstwa ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń w przypadku utraty życia, zdrowia lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Jeżeli z powodu lekkiego niedbalstwa nie spełnimy świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia stało się niemożliwe lub jeżeli naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne, odpowiedzialność za szkody materialne i wynikające z nich straty finansowe jest ograniczona do wysokości szkody. Szkody przewidywalne i typowe dla tego rodzaju umowy ograniczone. Istotne zobowiązanie umowne to zobowiązanie, którego wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i na którego spełnieniu mogą Państwo regularnie polegać. Obejmuje to w szczególności nasz obowiązek podjęcia działań i spełnienia należnego świadczenia umownego, który został opisany w § 3.

§ 8 Język umowy

Jako język umowny dostępny jest tylko język niemiecki.

§ 9 Gwarancja

(1) Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

(2) Okres gwarancji na dostarczony towar w stosunku do przedsiębiorców wynosi 12 miesięcy.

(3) Jako konsument są Państwo proszeni o sprawdzenie przedmiotu/towaru cyfrowego lub wykonanej usługi bezpośrednio po wykonaniu umowy pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosują się Państwo do tego, nie będzie to miało oczywiście wpływu na Państwa ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 10 Postanowienia końcowe/Rozwiązanie sporów

(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa obowiązuje tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zamieszkania, nie zostanie wskutek tego cofnięta (zasada uprzywilejowania).

(2) Postanowienia Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

(3) Jeśli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem właściwym dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Klientem a Operatorem jest siedziba Operatora.

(4) Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr stwierdzić. Nie mamy obowiązku ani chęci uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

DSB buchen
pl_PLPolski