Polityka anulowania

Prawo konsumentów do odstąpienia od umowy

(Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które w przeważającej mierze nie są ani handlowe, ani związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DATUREX GmbH reprezentowaną przez dyrektora zarządzającego Marcela Kießlicha, Hermann-Reichelt-Straße 3A, 01109 Dresden, Niemcy, numer telefonu: 035179593513, adres e-mail: [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, e-mail). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://externer-datenschutzbeauftragter-dresden.de/widerrufsbelehrung/ Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, zostaną Państwo poinformowani o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy pocztą, listem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o Państwa odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały użyte przez Państwa w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie tego formularza).

- An

DATUREX GmbH reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Marcela Kießlicha, Hermann-Reichelt-Straße 3A, 01109 Dresden, Niemcy, numer telefonu: 035179593513, adres e-mail: [email protected]

- Ja/my (*) niniejszym odwołuję/my (*) umowę zawartą przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Nazwa konsumenta (konsumentów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej)

- Data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.

DSB buchen
pl_PLPolski