Na stronie Raportowanie CSRD wyznacza nową erę przejrzystości dla europejskiego krajobrazu biznesowego. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zapewnia, że Firma w Unii Europejskiej muszą kompleksowo ujawniać swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko. Wraz z wdrożeniem CSRD, wymogi dotyczące Raportowanie zrównoważonego rozwoju co pod wieloma względami stanowi szansę dla organizacji, aby pozycjonować się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Dla Firma Stawia to przed firmami nie tylko nowe wyzwania, ale także potencjał do organizowania procesów biznesowych w sposób zorientowany na przyszłość i wyraźnego zaangażowania w odpowiedzialne praktyki biznesowe. CSRD inicjuje kompleksowe i znormalizowane ramy dla informacji o zrównoważonym rozwoju, które są wymagane zarówno przez inwestorów, klientów, jak i społeczeństwo.

Ważne ustalenia

 • CSRD zwiększa przejrzystość w raportowaniu europejskich praktyk zrównoważonego rozwoju. Firma.
 • Wzmocnienie postrzegania przez opinię publiczną i inwestorów poprzez odpowiedzialną przedsiębiorczość.
 • Z Raportowanie CSRD zobowiązują się Firma do kompleksowej i jasnej komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • CSRD oferuje firmom platformę do silnej integracji zrównoważonego rozwoju z ich strategiami biznesowymi.
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze w ramach CSRD stanowią wyraźny sygnał na rzecz przejścia na bardziej zrównoważony rozwój korporacyjny.

Wprowadzenie: Czym jest raportowanie CSRD i dlaczego jest ono istotne?

Wymagania dotyczące kompleksowego ujawniania działań korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju rosną. The Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) jest uważana za kamień milowy w tej dziedzinie i definiuje nowe standardy dla spółek w Unii Europejskiej. Poprzez harmonizację CSRD Obowiązki sprawozdawcze CSRD oraz Wymagania CSRD Wnosi istotny wkład w zapewnienie przejrzystości praktyk zrównoważonego rozwoju, a tym samym promuje zrównoważony rozwój gospodarczy.

Podstawy dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

CSRD ma na celu zobowiązanie zainteresowanych spółek do szczegółowego raportowania nie tylko wyników finansowych, ale także wyników związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dyrektywa obowiązuje od 5 stycznia 2023 r. i ma wpływ na standardy sprawozdawczości około 50 000 firm w UE. Dzięki innowacyjnemu podejściu Podwójna materialnośćFirmy są zachęcane do refleksji i informowania o swoim wpływie na aspekty społeczne i środowiskowe, a także o wpływie takich czynników na ich własną sytuację ekonomiczną.

Znaczenie raportowania zrównoważonego rozwoju w dzisiejszej gospodarce

Raportowanie zrównoważonego rozwoju nie jest już dobrowolnym dodatkiem, ale podstawowym elementem komunikacji korporacyjnej. Inwestorzy, klienci i inni interesariusze coraz częściej domagają się przejrzystości w odniesieniu do wysiłków podejmowanych przez firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym wynikające z CSRD

CSRD prowadzi do zmiany paradygmatu raportowania korporacyjnego: zamiast izolowanych raportów zrównoważonego rozwoju, wzywa do integracji aspektów zrównoważonego rozwoju z całym procesem raportowania. Zwiększa to nie tylko wiarygodność ujawnianych przez firmy informacji, ale także zaufanie opinii publicznej i różnych uczestników rynku.

Rozwój obowiązków w zakresie sprawozdawczości CSR do nowej dyrektywy CSRD

Postępująca integracja czynników zrównoważonego rozwoju z zarządzaniem przedsiębiorstwem doprowadziła do wzrostu zapotrzebowania na przejrzysty i kompleksowy system zarządzania zrównoważonym rozwojem. Polityka CSR led. Wraz z publikacją Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) doświadcza Ramy sprawozdawczości CSRD znaczący dalszy rozwój. Dyrektywa odzwierciedla globalną tendencję do zwiększania regulacji i nie obejmuje już tylko dużych korporacji, ale także wyraźnie obejmuje średnie i małe firmy, które spełniają określone kryteria.

Od ekspansji Obowiązki sprawozdawcze Nowe rozporządzenie dotyczy spółek, które przekroczyły dwa z trzech następujących progów: suma bilansowa powyżej 20 mln euro, sprzedaż netto powyżej 40 mln euro lub liczba pracowników powyżej 250. Konieczność raportowania celów zrównoważonego rozwoju i roli organów zarządzających, a także szczegółowej prezentacji najważniejszych negatywnych skutków środowiskowych ich działalności, stanowi zatem nowe wyzwanie.

Na stronie Podwójna perspektywa istotnościCSRD, wymaga od spółek przedstawienia wpływu ich działalności biznesowej na środowisko i społeczeństwo, a także przeanalizowania i ujawnienia wpływu zewnętrznych czynników zrównoważonego rozwoju na ich własną firmę. Umożliwia to ocenę zarówno z zewnętrznej, jak i wewnętrznej perspektywy firmy - proces ten oznacza nowe podejście i głębię raportowania dla wielu firm.

Wdrożenie CSRD w państwach członkowskich znacząco zmieni krajobraz sprawozdawczości korporacyjnej i wyznaczy nowe standardy oceny wyników przedsiębiorstw wykraczające poza aspekty finansowe. W rezultacie, aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu zyskują na znaczeniu w planowaniu strategicznym i komunikacji, co podkreśla potrzebę dostosowania się do tych zmian. Polityka CSR Nowy program CSRD podkreśla wartość firmy w szerszym kontekście społecznym i środowiskowym.

Raportowanie CSRD (obowiązki sprawozdawcze): Kogo to dotyczy?

Na stronie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wprowadziła znaczące zmiany w obowiązkach europejskich spółek w zakresie przejrzystości. CSRD obejmuje daleko idące Obowiązki sprawozdawczektóre wykraczają poza poprzednie regulacje i obejmują dużą liczbę firm. Ważne jest, aby zidentyfikować spółki istotne z punktu widzenia CSRD, które muszą dostosować się do nowo wprowadzonych przepisów. Zarówno wielkość firmy, jak i sektor są decydującymi czynnikami przy określaniu, które z nich należy dostosować. Obowiązki sprawozdawcze jest rejestrowany.

Wielkość firmy i sektory objęte CSRD

Spółki notowane na rynku regulowanym przez UE, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw, muszą spełniać rozszerzone wymogi CSRD w zakresie sprawozdawczości. Dotyczy to nie tylko dużych korporacji, ale także średnich przedsiębiorstw. Szczególnie dotknięte są branże o dużym wpływie na środowisko i społeczeństwo, które muszą teraz ujawniać swoje strategie i wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Kryteria określania spółek raportujących

CSRD stanowi, że spółki spełniające określone kryteria wielkości są objęte obowiązkiem sprawozdawczym. W szczególności są to spółki, które spełniają następujące kryteria:

 • Suma bilansowa wynosząca ponad 20 milionów euro
 • Sprzedaż netto przekraczająca 40 milionów euro
 • Siła robocza licząca ponad 250 pracowników

Kryteria te znacznie rozszerzają grupę firm podlegających wymogom sprawozdawczym i stanowią wyzwanie, ale także okazję do pozytywnego zademonstrowania swojego zaangażowania w bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Kryterium Znaczenie w ramach CSRD
Suma bilansowa ponad 20 milionów euro Podlegające zgłoszeniu
Sprzedaż netto powyżej 40 milionów euro Podlegające zgłoszeniu
Ponad 250 pracowników Podlegające zgłoszeniu

Wprowadzenie CSRD jest znaczącym krokiem w kierunku większego zrównoważonego rozwoju i zapewnia, że firmy każdej wielkości są bardziej zaangażowane w temat zrównoważonego rozwoju. Raportowanie zrównoważonego rozwoju. W ten sposób dyrektywa pomaga zwiększyć świadomość odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w całej UE.

Podwójna perspektywa istotności CSRD

Na stronie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) stawia przed firmami nie tylko wyzwanie, ale także możliwość całościowego spojrzenia na ich działalność korporacyjną. Dzięki podejściu podwójnego Perspektywa istotności - lub "Podwójna materialność" - spółki muszą ujawniać wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo, a także to, w jaki sposób globalne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak zmiany klimatyczne, mogą wpływać na stabilność gospodarczą i przyszły rozwój firmy.

To kompleksowe podejście wymaga od spółek uwzględnienia w raportach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych aspektów zrównoważonego rozwoju oraz przejrzystego informowania o nich. W Podwójna materialność Firma odgrywa w tym względzie decydującą rolę, ponieważ stanowi pomost między zaangażowaniem ekologicznym i społecznym a sukcesem ekonomicznym.

CSRD opiera się zatem na świadomości, że zrównoważone zachowanie i raportowanie na jego temat nie jest tylko "miłym dodatkiem", ale istotnym elementem zrównoważonego ładu korporacyjnego. Celem jest przyczynienie się do osiągnięcia globalnych celów, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Aspekt istotności Opis Przykładowe wskaźniki
Środowisko i społeczeństwo Wpływ działalności firmy na środowisko i kwestie społeczne Emisje CO2, zużycie wody, standardy społeczne w łańcuchu dostaw
Stabilność gospodarcza Wpływ zewnętrznych czynników zrównoważonego rozwoju na wyniki gospodarcze Ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi, zdolność adaptacji do zmian prawnych
Perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna Zintegrowana analiza wyników firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju Raport zrównoważonego rozwoju według CSRD z podwójną istotnością

Dogłębna analiza i sprawozdawczość wymagana przez podwójne podejście do istotności wymaga, aby firmy analizowały swoją rolę w społeczeństwie i przyrodzie w nowy sposób. Tylko dzięki takiemu holistycznemu spojrzeniu interakcje między firmami a środowiskiem mogą być w pełni zrozumiane i odpowiedzialnie zarządzane.

Stosując zasady podwójnych standardów, przepisy CSRD Perspektywa istotności Poprzez ustanowienie zrównoważonego rozwoju jako integralnej części kultury korporacyjnej, pomagają one zapewnić, że zrównoważony rozwój jest mocno zakorzeniony w podstawowych strategiach firm.

Elementy zgodnej z CSRD sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zgodny CSRDRaportowanie zrównoważonego rozwoju stawia firmy przed zadaniem Cele zrównoważonego rozwoju i szczegółowe zarządzanie nimi. Obejmuje to zarówno konkretne cele, jak i strategiczne podejścia wymagane do osiągnięcia tych celów. Szczególną uwagę poświęcono zasadom Wytyczne dotyczące raportowania CSRDktóre zapewniają, że wszystkie istotne dane i informacje są przekazywane w sposób przejrzysty.

Cele zrównoważonego rozwoju i podejścia do zarządzania

Jednym z głównych filarów raportowania zgodnego z CSRD są informacje na temat celów zrównoważonego rozwoju firmy. Obejmuje to nie tylko zdefiniowanie tych celów, ale także osadzenie ich w ramach zarządzania. Firmy powinny pokazać, jakie środki i podejścia do zarządzania wykorzystują, aby osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju oraz jakie kroki zostały już podjęte w celu wdrożenia i realizacji tych celów. Równie ważne jest pokazanie, w jaki sposób cele te są zgodne z nadrzędnymi celami biznesowymi i misją firmy.

Znaczące niekorzystne skutki i zasoby niematerialne

Integralną częścią raportowania CSRD jest ujawnianie istotnego negatywnego wpływu, jaki działalność biznesowa spółki może mieć na środowisko i społeczeństwo. Spółki są zobowiązane do oceny nie tylko potencjalnego negatywnego wpływu, ale także środków podjętych w celu zminimalizowania tego ryzyka. Jednocześnie muszą one informować o zasobach niematerialnych, które nie są jeszcze ujęte w bilansie, ale mimo to mogą mieć znaczący wpływ na wyniki spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego tworzenia wartości.

Obszar zrównoważonego rozwoju Podejścia do zarządzania Negatywny wpływ Zasoby niematerialne
Środowisko Strategie wydajności ekologicznej, zarządzanie zasobami Emisje, odpady Licencje i certyfikaty środowiskowe
Sprawy społeczne Programy bezpieczeństwa pracy, inicjatywy na rzecz różnorodności Warunki pracy, prawa człowieka Kapitał społeczny, wiedza pracowników
Zarządzanie Wytyczne dotyczące zgodności, kodeks etyczny Korupcja, niewłaściwe wykorzystanie danych Reputacja marki, patenty

Sprawozdawczość CSRD w zakresie zrównoważonego rozwoju umożliwia zatem firmom analizę ich Cele zrównoważonego rozwoju i kompleksowo udokumentować związane z tym wyzwania. Proces ten zapewnia możliwość ustanowienia zrównoważonego rozwoju jako integralnej części zarządzania przedsiębiorstwem i komunikowania własnych wysiłków firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ramy UE i standardy międzynarodowe w sprawozdawczości CSRD

W kontekście CSRD Zgodność Harmonizacja i osadzenie w istniejących systemach odgrywają ważną rolę. Międzynarodowe standardy odgrywają kluczową rolę. Są one podstawowymi elementami skutecznego zarządzania i standaryzacji transgranicznych praktyk i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zgodność z Europejskimi Standardami Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) pozwala firmom w UE mierzyć i raportować swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z jasno określonymi kryteriami.

CSRD umożliwia spółkom przygotowywanie raportów zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem do 1144 znormalizowanych ilościowych i jakościowych punktów danych. Umożliwia to porównywalność i wiarygodność informacji, co ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonej sprawozdawczości zorientowanej na interesariuszy. Poniższa tabela zawiera przegląd podstawowych aspektów CSRD w kontekście międzynarodowym:

Aspekt Znaczenie w ramach CSRD Przykład
Środowisko Przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko Zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych
Sprawy społeczne Ujawnianie praktyk korporacyjnej odpowiedzialności społecznej Warunki pracy, standardy socjalne
Zarządzanie Zgodność z etycznymi praktykami biznesowymi Struktury zgodności, środki antykorupcyjne

Integracja wymogów CSRD z istniejącymi ramami międzynarodowymi ułatwia również skuteczne sprostanie globalnym wyzwaniom z jednej strony oraz zapewnienie inwestorom i innym zainteresowanym stronom kompleksowej podstawy do podejmowania decyzji z drugiej strony. Biorąc pod uwagę Międzynarodowe standardy UE wnosi ukierunkowany wkład w globalny dialog na temat zrównoważonego rozwoju.

Ostatecznie konsekwentne wdrażanie wymogów CSRD i związana z tym harmonizacja z międzynarodowymi standardami stanowi decydujący krok dla firm, aby mogły działać jako pionierzy zrównoważonego rozwoju w globalnej konkurencji. Zgodność z ESRS jest decydującym czynnikiem dla przejrzystej, wiarygodnej i porównywalnej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Praktyczne wdrożenie wymogów CSRD

Dostosowanie do Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) stanowi decydujący krok dla firm w Europie. Przygotowanie do Raportowanie CSRD Terminy wymagają kompleksowego planowania i wdrożenia odpowiednich struktur w systemie raportowania firmy. Zaangażowanie najwyższego szczebla kierowniczego, w szczególności Zarząd i Rada Nadzorczama ogromne znaczenie dla sukcesu i wiarygodności raportowania zrównoważonego rozwoju.

Ważne kamienie milowe i terminy raportowania CSRD

Rok 2025 wyznacza początek nowego etapu raportowania zrównoważonego rozwoju w UE: firmy, które wcześniej podlegały dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, będą zobowiązane do raportowania zgodnie z wymogami CSRD od tej daty. Konieczne jest zajęcie się nadchodzącymi wymogami już teraz, aby spełnić wymogi dyrektywy CSRD. Terminy składania raportów CSRD muszą zostać spełnione. Poniższa tabela przedstawia kluczowe terminy i ich znaczenie dla spółek różnej wielkości:

Rok Zainteresowane spółki
2025 Spółki podlegające dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
2026 Duże spółki, które nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej
2027 MŚP notowane na giełdzie i niektóre instytucje finansowe
2029 Przedsiębiorstwa z krajów trzecich prowadzące znaczącą działalność w UE

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej w procesie raportowania

CSRD kładzie nacisk na odpowiedzialność kierownictwa spółki - zarówno Zarząd i Rada Nadzorcza - w kontekście raportowania zrównoważonego rozwoju. Zarząd musi określać strategiczny kierunek działalności firmy. Cele zrównoważonego rozwoju Podczas gdy Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za monitorowanie procesów raportowania. Integracyjne podejście CSRD ma na celu silne zakotwiczenie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem i zwiększenie wiarygodności raportów.

Zewnętrzna weryfikacja i cyfrowe oznakowanie raportów zrównoważonego rozwoju

W celu zapewnienia jakości i wiarygodności raportów zrównoważonego rozwoju, zewnętrzne audyty przeprowadzane przez niezależne strony trzecie są obowiązkowe dla spółek objętych CSRD. Ponadto raporty muszą być oznaczone cyfrowo, aby umożliwić łatwą weryfikację i dostępność. Środki te przyczyniają się do zwiększenia przejrzystości i wzmacniają zaufanie do zrównoważonych wysiłków firm.

Zgodność z CSRD: wyzwania i możliwości dla firm

Wprowadzenie dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) stawia przed firmami złożone zadania. Planowanie i dostosowanie procesów wewnętrznych, a także obsługa i analiza obszernych zbiorów danych mają tu kluczowe znaczenie. Wyzwania obejmują opracowanie nowych Szablony raportów CSRD poprzez wykorzystanie określonych Oprogramowanie do raportowania CSRDktóry ma na celu uproszczenie procesu raportowania. Pomimo tych wyzwań, istnieje również wiele szans dla spółek: możliwość wzmocnienia zaufania inwestorów i innych interesariuszy poprzez zwiększoną przejrzystość, a także potencjał zdobycia nowych rynków i grup inwestorów.

Oprogramowanie do raportowania CSRD

Adaptacja do nowych procesów: Spółki mogą być zmuszone do zmiany istniejących procesów w celu zapewnienia zgodności z nowymi wytycznymi CSRD. Aktualizacje te mogą obejmować integrację wymiarów zrównoważonego rozwoju z systemami zarządzania ryzykiem i sprawozdawczości.

Radzenie sobie z dużymi zbiorami danych: CSRD wymaga szczegółowej sprawozdawczości, która uwzględnia szeroki zakres punktów danych. Nadaje to zarządzaniu danymi nowe znaczenie, ponieważ firmy muszą zapewnić, że dostarczają wiarygodnych i weryfikowalnych informacji.

Rozwiązania programowe jako wsparcie: Znaczenie Oprogramowanie do raportowania CSRD rośnie, ponieważ pomaga firmom prawidłowo rejestrować wymagane informacje i prezentować je w odpowiedniej formie. Takie Rozwiązania programowe ułatwiają nie tylko gromadzą i przetwarzają dane, ale także zapewniają wysoki stopień dokładności. Stanowią one niezbędne narzędzie dla firm, które chcą dostosować się do standardu CSRD.

Opracowanie szablonów: Tworząc spersonalizowane Szablony raportów CSRD firmy mogą zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów. Szablony te pomagają standaryzować proces raportowania zrównoważonego rozwoju, a tym samym tworzyć spójne i porównywalne raporty.

 • Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności
 • Lepsza komunikacja z interesariuszami
 • Identyfikacja i komunikacja na temat bieżących inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcie Zgodność z CSRD można zatem postrzegać jako ważną inwestycję w przyszłość firmy. Firmy, które skoncentrują się na nowych wymaganiach na wczesnym etapie i zintegrują odpowiednie narzędzia i strategie, mogą nie tylko spełnić swój mandat regulacyjny, ale także odgrywać wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Narzędzia cyfrowe i oprogramowanie do raportowania CSRD

W świetle złożonych wymogów Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), narzędzia cyfrowe i wyspecjalizowane Oprogramowanie do raportowania CSRD cenne wsparcie dla firm. Te rozwiązania programowe ułatwiają cały proces raportowania, zapewniając skuteczne szablony i przydatne narzędzia, które umożliwiają dokładne i znormalizowane raportowanie.

Przegląd pomocnego oprogramowania do raportowania CSRD

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby pomóc firmom w Raportowanie CSRD wsparcie. To Oprogramowanie do raportowania CSRD pomaga ustandaryzować proces, zapewnić bezpieczeństwo danych i przygotować złożone informacje w przejrzysty sposób. Poniższe programy okazały się szczególnie pomocne dla wielu firm:

 • Zrównoważone platformy raportowania uwzględniające wytyczne i najlepsze praktyki
 • Programy gromadzenia i analizy danych, które umożliwiają dokładny pomiar danych związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Szablony i edytory zgodne z CSRD, które ułatwiają szybkie dostosowanie do wytycznych

Szablony i narzędzia upraszczające proces raportowania

Aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć wysiłek wymagany do przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD, wiele firm zwraca się w stronę Szablony raportów CSRD. Szablony te służą jako ramy dla procesu raportowania i zapewniają uwzględnienie wszystkich istotnych obszarów. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne kategorie szablonów i ich rolę w procesie raportowania:

Kategoria Rola w procesie raportowania Korzyści dla użytkownika
Szablony struktury Podstawowe ramy struktury raportu zrównoważonego rozwoju Zgodność ze strukturą CSRD, oszczędność czasu
Narzędzia do przetwarzania danych Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie danych Dokładność, spójność danych
Szablony graficzne i diagramy Wizualizacja danych i korelacji Zrozumiałe przygotowanie informacji

Te praktyczne narzędzia nie tylko pozwalają firmom zminimalizować czas potrzebny na przygotowanie raportów, ale także zoptymalizować jakość i zgodność raportów zrównoważonego rozwoju. Z pomocą Szablony raportów CSRD pełna i precyzyjna dokumentacja zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.

Wniosek

Na stronie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) staje się solidnym instrumentem, który ma znaczący wpływ na spółki w Europie. Rozszerzony Obowiązki sprawozdawcze CSRD są wyraźnym znakiem, że czasy czystej maksymalizacji zysku należą już do przeszłości, a na pierwszy plan wysuwa się połączenie celów ekonomicznych i ekologiczno-społecznych. Wraz ze zrównoważoną zmianą paradygmatu spowodowaną przez CSRD, rozwija się nowe rozumienie sukcesu korporacyjnego, które wykracza poza dane bilansowe i obejmuje wartości takie jak ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna.

Wdrożenie Wymagania CSRD wymaga od firm rozważenia i zinstytucjonalizowania zrównoważonego rozwoju nie tylko jako części ich sprawozdawczości, ale jako integralnej części ich filozofii biznesowej. Oznacza to myślenie o przyszłych decyzjach i strategiach z perspektywy zrównoważonego rozwoju, a tym samym przyczynianie się do tworzenia świata, w którym warto żyć. Wynikająca z tego przejrzystość i wiarygodność może okazać się decydującą przewagą konkurencyjną i mieć trwały pozytywny wpływ na wizerunek firmy.

W tym sensie raportowanie CSRD stanowi szansę rozwoju dla firm każdej wielkości i we wszystkich sektorach, aby ich działalność była odporna i przygotowana na przyszłość. Terminowe dostosowanie się do nowych wytycznych i proaktywne zaangażowanie są niezbędnymi krokami do spełnienia wymogów CSRD i działania jako pionierzy odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

FAQ

Czym jest raportowanie CSRD i jakie są jego cele?

Raportowanie CSRD odnosi się do raportowania zrównoważonego rozwoju przez spółki zgodnie z Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem jest zwiększenie przejrzystości i porównywalności informacji oraz zmotywowanie firm do bardziej odpowiedzialnego działania w odniesieniu do środowiska i społeczeństwa.

Kto musi sporządzać raporty CSRD?

CSRD dotyczy wszystkich spółek notowanych na rynku regulowanym UE, spółek niezorientowanych na rynek kapitałowy zatrudniających ponad 250 pracowników oraz spółek o sumie bilansowej przekraczającej 20 mln euro lub sprzedaży netto przekraczającej 40 mln euro.

Co oznacza "perspektywa podwójnej materialności"?

Podwójny Perspektywa istotności wymaga od spółek uwzględnienia i raportowania wpływu ich działalności biznesowej na środowisko i społeczeństwo, a także wpływu czynników zewnętrznych na wyniki ekonomiczne spółki.

Jakie elementy są niezbędne do zgodnego z CSRD raportowania zrównoważonego rozwoju?

Zgodna z przepisami sprawozdawczość obejmuje informacje na temat celów zrównoważonego rozwoju, podejścia do zarządzania, istotnych negatywnych skutków działalności firmy oraz zasobów niematerialnych.

W jaki sposób CSRD wymaga raportowania?

Raporty muszą być przygotowywane zgodnie z Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju i zawierać różnorodne dane ilościowe i jakościowe. Ponadto wymagane jest oznakowanie cyfrowe, a raporty muszą być weryfikowane przez niezależnego audytora.

Jaką rolę odgrywają Zarząd i Rada Nadzorcza w procesie raportowania CSRD?

Zarząd i Rada Nadzorcza są odpowiedzialni za strategiczny kierunek agendy zrównoważonego rozwoju, monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju i ich integrację z zarządzaniem korporacyjnym.

Jakie wyzwania i możliwości stawia przed firmami raportowanie CSRD?

Wyzwania obejmują dostosowanie procesów wewnętrznych i analizę danych. Szanse wynikają ze zwiększonej przejrzystości, lepszej komunikacji z interesariuszami i rozwoju nowych rynków.

Czy narzędzia cyfrowe i oprogramowanie mogą pomóc w raportowaniu CSRD?

Tak, narzędzia cyfrowe i rozwiązania programowe mogą wykorzystywać szablony i instrumenty do standaryzacji, uproszczenia i zwiększenia dokładności procesu raportowania w celu spełnienia wymogów CSRD.

DSB buchen
pl_PLPolski